Có 1 kết quả:

khánh thành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mừng công việc đã xong.

Một số bài thơ có sử dụng