Có 1 kết quả:

dục tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng ham muốn về thú vui xác thịt trai gái.