Có 1 kết quả:

ưu muộn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lo nghĩ buồn rầu.

Một số bài thơ có sử dụng