Có 1 kết quả:

biệt khí

1/1

biệt khí

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. nín thở, nhịn thở
2. ngột ngạt
3. ấm ức