Có 1 kết quả:

tăng tật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thù ghét.