Có 1 kết quả:

tăng kị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ganh ghét. Như Tăng đố 憎妒.