Có 1 kết quả:

tăng oán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giận ghét.