Có 1 kết quả:

tăng hận

1/1

tăng hận

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ghét, căm thù, căm hờn