Có 1 kết quả:

tăng ái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yêu và ghét, tình cảm thông thường.

Một số bài thơ có sử dụng