Có 1 kết quả:

liên mẫn

1/1

liên mẫn

phồn thể

Từ điển phổ thông

thương hại, thương xót

Một số bài thơ có sử dụng