Có 1 kết quả:

bằng ý

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giận dữ, phát nghẹn uất.

Một số bài thơ có sử dụng