Có 1 kết quả:

bằng thiếu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lên cao nhìn ra xa. ◇Trương Cửu Linh 張九齡: “Bằng thiếu tư vi mĩ, Li cư phương độc sầu” 憑眺茲為美, 離居方獨愁 (Đăng lạc du nguyên xuân vọng thư hoài 登樂游原春望書懷) Lên cao nhìn ra xa, (phong cảnh) càng đẹp, (Kẻ) lưu lạc xa nhà lúc đó mới thấy buồn một mình.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lên cao mà nhìn ra xa. Ta có người đọc là Bằng khiêu.

Một số bài thơ có sử dụng