Có 1 kết quả:

bằng tạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dựa thế lực.