Có 1 kết quả:

bằng cấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giấy tờ phát cho người thi đậu để làm chứng cớ.