Có 1 kết quả:

bằng chiếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vật làm tin để theo đó mà hành động.