Có 1 kết quả:

phẫn tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng giận.

Một số bài thơ có sử dụng