Có 1 kết quả:

phẫn thán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giận hờn than thở.