Có 1 kết quả:

phẫn khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơi giận bốc lên.

Một số bài thơ có sử dụng