Có 1 kết quả:

hiến định

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Do Hiến pháp đặt ra không thay đổi được.