Có 1 kết quả:

hiến chương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung phép tắc luật lệ — Nay ta còn hiểu là bản văn ấn định pháp luật.

Một số bài thơ có sử dụng