Có 1 kết quả:

đổng đắc

1/1

đổng đắc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hiểu, biết