Có 1 kết quả:

đổng hàng

1/1

đổng hàng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hiểu biết, am tường