Có 1 kết quả:

khẩn thiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rất thành thật, hết lòng.