Có 1 kết quả:

khẩn cầu

1/1

khẩn cầu

phồn thể

Từ điển phổ thông

cầu khẩn, cầu xin, khẩn nài

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hết lòng mà xin. Đoạn trường tân thanh có câu: » Hết lời phủ phục khẩn cầu «.