Có 1 kết quả:

ứng phó

1/1

ứng phó

phồn thể

Từ điển phổ thông

ứng phó, đối phó, đương đầu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hành động khi sự việc xảy tới.

Một số bài thơ có sử dụng