Có 1 kết quả:

ưng doãn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Ưng chuẩn 應準.