Có 1 kết quả:

ứng lực

1/1

ứng lực

phồn thể

Từ điển phổ thông

ứng lực, sức căng (vật liệu)