Có 1 kết quả:

ứng khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuận miệng mà trả lòi, mà nói ngay, không cần suy nghĩ hoặc sửa soạn trước.