Có 1 kết quả:

ứng cơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tuỳ theo việc xảy ra mà hành động.

Một số bài thơ có sử dụng