Có 2 kết quả:

ưng đươngứng đương

1/2

ưng đương

phồn thể

Từ điển phổ thông

nên, phải, cần thiết

Một số bài thơ có sử dụng

ứng đương

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Cần phải, nên. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Quân bệnh căn thâm, ứng đương phẫu phá phúc” 君病根深, 應當剖破腹 (Hoa Đà truyện 華佗傳) Căn nguyên bệnh của ông sâu kín, cần phải mổ bụng (ra xem).
2. Đối phó, ứng phó.

Một số bài thơ có sử dụng