Có 1 kết quả:

ứng cử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi thi — Đứng ra để mọi người lựa chọn và đưa lên làm việc nước.

Một số bài thơ có sử dụng