Có 1 kết quả:

ứng biến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đối phó với những thay đổi của sự việc và hoàn cảnh.

Một số bài thơ có sử dụng