Có 1 kết quả:

áo tang

1/1

áo tang

giản thể

Từ điển phổ thông

chán nản, thất vọng, nản lòng