Có 2 kết quả:

áo laoáo lạo

1/2

áo lao

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hối hận.

áo lạo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hối hận