Có 1 kết quả:

ưu lự

1/1

ưu lự

phồn thể

Từ điển phổ thông

lo âu, lo lắng, băn khoăn