Có 1 kết quả:

lãn ông

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hiệu của Lê Hữu Huân ( còn có tên là Lê Hữu Trác ), danh sĩ thời Lê mạt, còn có hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, tục gọi là Chiêu Bảy, vì ông là con trai thứ bảy của Thượng thư Lê Hữu Kiều, ông là người xã Liêu Sách huyện Đường Hào tỉnh Hưng Yên. Ông là bậc danh nho, lại ràng y lí. Tác phẩm có Thượng Kinh Kỉ Sự và Lãn Ông Y Tập. Cuốn sau là sách thuốc.

Một số bài thơ có sử dụng