Có 1 kết quả:

lãn trai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hiệu của Hoàng Sĩ Khải, danh sĩ thời Mạt. Xem vần Khải.