Có 1 kết quả:

hoài nam khúc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khúc hát nhớ phương Nam, tác giả là Hoàng Quang, bày tỏ lòng tiếc nhớ công nghiệp của các chúa Nguyễn ở miền Nam. Xem tiểu sử tác giả ở vần Quang.