Có 1 kết quả:

hoài vọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tưởng nhớ trông đợi.

Một số bài thơ có sử dụng