Có 1 kết quả:

hoài thai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có mang, có chửa.