Có 1 kết quả:

huyền nham

1/1

huyền nham

phồn thể

Từ điển phổ thông

vách đá, vực đá

Một số bài thơ có sử dụng