Có 1 kết quả:

huyền tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng lo nghĩ canh cánh không yên.

Một số bài thơ có sử dụng