Có 1 kết quả:

huyền niệm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lo nghĩ canh cánh bên lòng.

Một số bài thơ có sử dụng