Có 1 kết quả:

huyền nghi

1/1

huyền nghi

phồn thể

Từ điển phổ thông

hồi hộp, chờ đợi