Có 1 kết quả:

huyền chức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Treo chức, ngưng việc làm, không cho làm trong một thời gian. Một hình phạt dành cho quan lại hoặc viên chức phạm lỗi.