Có 1 kết quả:

sám pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ nghi lễ thú tội và xin sửa đổi.