Có 1 kết quả:

sám lễ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc cúng vái để thú tội cùng thần linh sửa đổi.