Có 1 kết quả:

ý đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nết tốt, đức tốt đẹp — Cũng chỉ nết đẹp của bà Hoàng hậu.

Một số bài thơ có sử dụng