Có 1 kết quả:

ý phạm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khuôn mẫu tốt đẹp, xứng đáng cho người đời bắt chước.