Có 1 kết quả:

luyến tích

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mến tiếc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mến tiếc.